Program koła języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum


Metryczka programu

Przedmiot: język niemiecki (zajęcia dodatkowe)
Typ szkoły: Gimnazjum nr 25 w Bydgoszczy
Etap nauki: kurs podstawowy
Czas realizacji: rok szkolny 2005/2006, w wymiarze jednej godziny tygodniowo
Autor: Katarzyna Kubicka

I. Założenia programu


1. Wstęp
Niniejszy program został opracowany dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych, którzy nie uczyli się jeszcze języka niemieckiego i pragną się go uczyć jako drugiego języka obcego w gimnazjum. Umożliwia on opanowanie podstaw języka niemieckiego na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Uczniowie uczyć się będą komunikowania się z innymi osobami w najczęstszych sytuacjach życia codziennego: udzielą informacji o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, zajęciach szkolnych i hobby oraz o swoich potrzebach. Zajęcia będą prowadzone zarówno metodami tradycyjnym, jak i aktywizującymi ucznia, takimi jak: burza mózgów, tworzenie dialogów, różne-go rodzaju gry i zabawy (np. bingo, domino, memory, drama, pantomima), przeprowadzanie wywiadów, tworzenie projektów i plakatów, dyskusja.
Realizowanie programu będzie przebiegało na lekcjach dodatkowych (jedna godzina tygodniowo). Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych zeszytów, w których zapisywane będą wiadomości tj. np. zasady gramatyczne i fonetyczne, słownictwo, wybrane ćwiczenia. Nie przewiduje się specjalnych podręczników. W ich miejsce uczniowie otrzymują materiały i karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

2. Cele ogólne
Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) wynikających z podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz rozwijanie ciekawości wobec innych krajów i ich kultur, wdrażanie do czytelnictwa, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększy motywację do nauki.

3. Cele szczegółowe

Program zakłada, iż uczeń powinien w zakresie:

rozumienia ze słuchu:

• rozumieć polecenia nauczyciela
• rozumieć proste sytuacje komunikacyjne
• rozumieć ogólny sens prostych wypowiedzi

mówienia:

• zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi
• formułować proste wypowiedzi związane z życiem codziennym
• poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego słownictwa

czytania :

• rozumieć proste teksy, napisy, ogłoszenia
• stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje
• wskazać określone informacje
• odpowiadać na proste pytania na podstawie tekstu

pisania :

• postrzegać różnice pomiędzy fonetyczną, a graficzną formą wyrazu
• wypełniać typowe, proste formularze, ankiety, kwestionariusze
• poprawnie odpisać krótki tekst
• napisać samodzielnie krótki tekst, kartkę z życzeniami, list

 

II. Treści i przewidywane osiągnięcia uczniów


   

 

 

DZIAŁ

 

TEMAT

 

ZAGADNIENIE GRAMATYCZNE

 

UCZEŃ POTRAFI :

 

I

Guten Tag !

 

1.        Formy przywitania i  pożegnania

2.        Przedstawiamy się sobie

3.        Poznajemy kraje niemieckojęzyczne

4.        Powtórzenie wiadomości

 

·          zaimki osobowe w mianowniku l. poj.

·          koniugacja czasownika w l.poj. (czasowniki : „kommen , wohnen, heissen”)

·          rodzaj rzeczownika

·          koniugacja czasownika „sein w l.poj

 

 

·          witać się i żegnać

·          przedstawiać się

·          odpowiedzieć na pytania o miejcsu zamieszkania i pochodzenia

·          sprawdzić rodzaj rzeczownika w słowniku

·          odmienić czasownik regularny  oraz czasownik „sein”w l. poj.

·          Nazwać kraje niemieckojęzyczne i ich stolice

 

II

Über meine Familie

 

5.        Poznajemy nazwy

członków  rodziny

6.        Hobby moje i mojej rodziny

7.        Poznajemy nazwy zawodów

8.        Poznajemy liczebniki od 0 do 20

9.        Telefonowanie

10.     Powtórzenie wiadomości

 

·          zaimki osobowe w mianowniku l. mn

·          koniugacja czasownika regularnego w l. mn

·          zdanie oznajmujące

·          zdanie pytające

·          przeczenie „nein” i „ nicht”

·          koniugacja czasownika „sein” w l.mn

·          zaimki dzierżawcze (mein, dein)

·          forma grzecznościowa „Sie”

 

 

·          wymienić członków rodziny

·          opowiedzieć co robią chętnie (hobby)

·          zapytać o zawód i odpowiedzieć na to pytanie

·          policzyć do 20

·          powiedzieć co można robić w czasie wolnym

·          opowiedzieć o hobby

·          stosować przeczenia „nein” i „nicht”

·          zapytac o numer telefonu i odpowiedzieć na to pytanie

·          stosować formę grzecznościową „Sie”

 

III

Die Schule

 

11.     Poznajemy podstawowe zwroty grzecznościowe

12.     Poznajemy nazwy przyborów szkolnych

13.     Opisujemy przedmioty

14.     Liczymy do 100

15.     Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych

16.     Co możemy robić w szkole?

 

·          liczba mnoga rzeczownika

·          przeczenie „kein, keine”

·          szyk zdania pytającego

·          rodzajnik określony i nieokreślony

·          odmiana czasownika „haben”

·          odmiana czasownika „mőgen”

·          zdanie pytające rozpoczynające się od pytajników „wie, was, wo”

 

·          podziękować, przeprosić, zapytać o samopoczucie

·          znać rodzaje przeczeń

·          rozróżniać rodzajnik określony i nieokreślony

·          nazywać przybory szkolne

·          opisywać wybrane przedmioty

·          policzyć do 100

·          odpowiadać na pytania o wiek

·          nazywać kolory

·          nazwać przedmioty szkolne

·          wyrazić swoja opinię na temat danego przedmiotu

·          wymienić czynności, które wykonujemy w szkole

 

IV

Die Zeit

 

17.     Poznajemy nazwy dni tygodnia

18.     Poznajemy liczebniki do 1000

19.     Poznajemy nazwy miesięcy i pór roku

20.     Uczymy się określać czas

21.     Określanie czasu c.d

22.     Uczymy się pisania dat

23.     Mein Geburtstag     –  moje urodziny

 

·          odmiana czasownika „essen”

·          tworzenie liczebników porządkowych

·          zdanie pytające z „wann?”

·          zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym „fernsehen”

·          rodzajnik nieokreślony w bierniku

·          zaimki dzierżawcze : „sein” i „ihr”

·          pisanie dat

·          formułowanie życzeń urodzinowych

·          czasownik rozdzielnie złożony: „einladen”

 

·          wymienić dni tygodnia

·          opowiedzieć o swoim planie lekcji

·          policzyć do 1000

·          wymienic nazwy miesiecy i pór roku

·          określać czas

·          stosować prawidłowe formy czasownika „essen”

·          opowiedzieć o swoim czasie wolnym

·          stosować odpowiednie przeczenie

·          składać życzenia urodzinowe

·          napisać zaproszenie

 

V

Die Feste

 

24.     Advent und Weihnachten

25.     Ostern

 

·          formułowanie życzeń świątecznych

 

·          złożyć życzenia z okazji świąt

·          opowiedzieć o zwyczajach świątecznych w Niemczech

·          zaśpiewać kolędę

 

III. Procedury osiągania celów

 

1. Sposób realizacji

     Podstawą pracy z uczniami będą przygotowane przez nauczyciela karty pracy, kserokopie z podręczników szkolnych oraz nagrania dopasowane do treści zajęć, możliwości uczniów i ich zainteresowań.

     Uczestnictwo w zajęciach koła jest dla uczniów nieobowiązkowe i  nie służy poszerzaniu wiedzy zdobytej na lekcjach obowiązkowych (bo takich uczniowie nie mają z języka niemieckiego), lecz  nauczeniu się języka od podstaw. Istotną rzeczą jest więc, aby godziny dodatkowo spędzone w szkole były dla ucznia bardzo atrakcyjne. W tym celu zajęcia wzbogacane będą o różnorodne pomoce dydaktyczne (tj. np. plansze, obrazki, bilety, kartki pocztowe, gry planszowe, formularze, napisy, wycinanki) i środki audiowizualne. Wszystko to służyć ma przybliżeniu uczniom autentycznych sytuacji komunikacyjnych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie - angażując różne zmysły i emocje uczniów oraz dobrej zabawie w czasie zajęć.

2. Metody i formy pracy

Program pracy opiera się głównie na metodach zwiększających czynny udział uczniów w zajęciach. Nauczyciel pełnić będzie jedynie rolę organizatora i tam, gdzie będzie to możliwe metody podające zamieniać na samodzielne odkrywanie zasad. Na zajęciach stosowane będą: wizualizacja, ruch, imitacja (związana z prawidłową wymową), prezentowanie wzorów, inspirowanie do tworzenia samodzielnych wypowiedzi, gry, zabawy, konkursy.

Uczniowie pracować będą w grupach, w parach lub indywidualnie. Nauczanie frontalne ograniczane będzie do niezbędnego wprowadzenia lub demonstracji.

3. Przykładowy scenariusz lekcji


 

 SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY I GIMNAZJUM

TEMAT : WEIHNACHTEN

PRZEWIDYWANY TOK LEKCJI:

 

 CZĘŚĆ LEKCJI

SPRAWNOŚCI

JĘZYKOWE

 CZYNNOŚCI

NAUCZYCIELA

 CZYNNOŚCI

UCZNIÓW

 ŚRODKI

DYDAKTYCZNE

 

 

WSTĘPNA

 

 

·          wita się, sprawdza obecność

·          sprawdza zadanie domowe

·          zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji 

 ·          witają się, odpowiadają

·          sprawdzają swoje zadania domowe i poprawiają ewentualne błędy

 

·          zeszyty ćwiczeń

 

 

 

 

 

GŁÓWNA

·          mówienie

 

 

·          rozumienie ze słuchu

·          czytanie

 

·          pisanie

·          czytanie

·          mówienie

 

·          prosi o podanie (znalezionych w słowniku - jako część zadania domowego) słów związanych z Bożym Narodzeniem

·          prezentuje uczniom piosenkę, pyta o to, co zrozumieli, dzieli uczniów na grupy, rozdaje krótkie fragmenty tekstu i prosi o przetłumaczenie ich.

·          prosi o odnalezienie słów ukrytych w diagramie i zapisanie ich

·          prosi uczniów podzielonych na grupy trzyosobowe o narysowanie  choinki na dużym arkuszu papieru i ozdobienie jej wg. podanych w języku niemieckim wskazówek

 

 

·          tworzą mapę słów na tablicy

 

 

·          tłumaczą tekst piosenki w grupach, prezentują swoje tłumaczenia, zapisują nowe słowa, śpiewają

·          szukają ukrytych słów, zapisują je

 

·          rysują choinkę, prezentują swoje prace opowiadając co się na rysunku znajduje

 

·          zeszyty ze słówkami, tablica, kreda

·          słowniki, magnetofon, tablica, zeszyty ze słówkami

·          karty pracy

 

·          arkusze szarego papieru, kredki, magnesy

 

KOŃCOWA

 

 

·          zadaje pracę domową (krzyżówka, zdania z luką)

·          podsumowuje lekcję

 

·          zapisują zadanie domowe

 

 

 

·          karty pracy