Pedagog

mgr Joanna Leżoń

 

Poniedziałek

1100 - 1400

 

Wtorek

1000 - 1600

 

Środa

1100 – 1230 / 1430 - 1700

 

Czwartek

900 - 1200

 

Piątek

1000 - 1400

 


 

 

 Prezentacja pedagoga

Opracowała: Joanna Leżoń Pedagog w Szkole Podstawowej Nr 39 w Bydgoszczy (Z. Sz. Nr 11)

Prezentacja działalności pedagoga szkolnego Joanny LeżońJestem pedagogiem w szkole podstawowej, za swoje główne zadanie przyjmuję wspieranie ucznia w jego rozwoju.

Staram się, aby uczeń w naszej szkole:
• czuł się dobrze,
• uczył się na miarę swoich możliwości
• oraz rozwijał swoje zainteresowania; np. mógł trenować pływanie na miarę mistrzostwa.

Rolą pedagoga jest odkrywanie rzeczywistych możliwości uczniów i ich indywidualnych potrzeb po to, aby dostosować do każdego z nich odpowiednie wymagania, podjąć wobec niego działania, dobrać odpowiednie środki postępowania. W tym celu współpracuję ze środowiskiem ucznia; jego rodziną, otoczeniem, wychowawcami, nauczycielami a także z trenerami. Pedagog czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wspiera ucznia z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi.


W swojej ofercie działań opiekuńczo - wychowawczych uwzględniłam zarówno uczniów, ich rodziców jak i nauczycieli i wychowawców.

Propozycje zajęć dla uczniów:

We wszystkich klasach prowadzę zajęcia integrujące grupę. W klasie IV prowadzę cykl zajęć dotyczących sposobów dobrego uczenia się W klasie V prowadzę zajęcia na temat praw dziecka W klasach V i VI proponuję zajęcia profilaktyczne dotyczące agresji i przemocy

Ponadto w zależności od potrzeb klasy proponuję zajęcia o tematyce przyjaźni, profilaktyczne, zajęcia wg programu Spójrz Inaczej.

Proponuję uczniom zajęcia pozalekcyjne wg własnego programu JA – MY, sprzyjające rozwojowi dziecka.

Dla uczniów z problemem dysleksji prowadzę zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z wykorzystaniem metody Dennisona.

Wspieram też uczniów z trudnościami dydaktycznymi organizując pomoc w nauce.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną Nr 1 zapewnia opiekę specjalistów; psychologa, pedagoga, logopedy.

Uczniowie mogą liczyć na moje wsparcie w sytuacjach stresowych i trudnych. Zadaniem moim jest też opieka nad uczniami zdolnymi, staram się optymalnie umożliwiać im rozwój zainteresowań, pogłębianie wiedzy, wspomóc rodziców w kierowaniu rozwojem ich dzieci.

Wspierając środowisko wychowawcze koordynuję pomocą socjalną – wyprawka dla klas I, stypendium szkolne, bezpłatne obiady w szkole, organizowanie pomocy materialnej dla ucznia, organizacja imprezy Gwiazdkowej. Dzięki współpracy z PCK możemy zaproponować dodatkową pomoc dla uczniów w zakresie dożywiania, pomocy w nauce, terapii. Współpracuję też z Parafią, MOPS oraz innymi organizacjami wspierającymi.

Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach, na których poruszamy tematykę np. nadpobudliwości, dysleksji, trudności w nauce, agresji. Często zapraszam specjalistów do zapoznania z określoną problematyką.

Współpracuję też z rodzicami indywidualnie – służąc pomocą w konkretnych sprawach, udzielając porad, wsparcia, kierując do instytucji lub specjalistów. Staram się ułatwić rodzicom rozwiązywanie przez nich problemów w wychowywaniu dzieci. Jestem też członkiem Rady Rodziców. Funkcja ta ułatwia wychwycenie konkretnych problemów, lepszą diagnozę środowiska szkolnego.

W gablocie pedagoga uczniowie i rodzice znajdą aktualne wiadomości, informacje związane z działalnością pedagoga oraz sprawami szkolnymi.


Joanna Leżoń