REGULAMIN
RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SP - 39 W BYDGOSZCZY


Regulamin został opracowany przez opiekunów i uczniów wchodzących w skład RSU.

Każdy uczeń ma prawo swoje indywidualne uwagi, opinie, wątpliwości, propozycje zmian, itp. Wyrażać na forum klasy, na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego, a następnie wnioski z dyskusji klasowej zaprezentować osobiście lub przez swoich przedstawicieli SU na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie RSU zapoznają dyrekcję i grono pedagogiczne z propozycjami młodzieży na Radzie Pedagogicznej.

UCZEŃ MA PRAWO:

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, opiekunom Samorządu uczniowskiego i innym nauczycielom swoich problemów.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
5. Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej.
6. Uczestniczenia w konkursach organizowanych przez RSU i zespoły klasowe.
7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
8. Przedstawiania swoich kandydatów do RSU na dany rok szkolny.
9. Wzięcia udziału w wyborach do RSU.

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
2. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności poprzez uczestniczenie w imprezach i akcjach organizowanych dla całej szkoły lub grupy wiekowej oraz realizowanie zadań wynikających z realizacji przyjętego planu pracy RSU.

3. Dbać o honor i tradycje szkoły poprzez:
• noszenie w czasie uroczystości szkolnych obowiązującego stroju
• współtworzyć autorytet szkoły poprzez godne jej reprezentowanie w imprezach międzyszkolnych

4. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.
5. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
6. Przestrzegać zasady współżycia społecznego.
7. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
8. Zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej i bezwzględnie przestrzegać go.

NAGRODY

1. Indywidualnie uczniów oraz zespoły klasowe nagradza się za:
• prace społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska
• reprezentowanie szkoły i klasy w konkursach na terenie szkoły i poza nią
• aktywność w pracach RSU

2. Do nagród typują:
• samorządy klasowe
• wychowawcy klas
• członkowie i opiekunowie RSU

3. Rodzaje nagród:
• Nagroda pieniężna dla „ Klasy Roku”
• Nagrody książkowe lub rzeczowe za zajęcie punktowanych miejsc w konkursach szkolnych, wyróżniającą się aktywność społeczną